Datum van publicatie: 20 mei 2023

Aangepast: 20 mei 2023

Privacy verklaring

Fotocursus voor iedereen, gevestigd aan Brahmsstraat 123, 2901 JE Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten en op alle websites en handelsnamen van Fotocursus voor iedereen, waaronder:

FOTOCURSUSVOORIEDEREEN.NL, LESSEN.FOTOCURSUSVOORIEDEREEN.NL, PETRA MUILENBURG FOTOGRAFIE, PM-FOTOGRAFIE.NL, CAPELLE-FOTOGRAFEERT.NL EN LADIESOFLIGHT.NL

Fotocursus voor iedereen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fotocursus voor iedereen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of u hiervoor toestemming heeft gegeven;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fotocursus voor iedereen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Wij kunnen deze Privacy verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren u daarom deze Privacy verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u geïnformeerd bent over de meest recente versie.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of Leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Petra Muilenburg Fotografie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinden (bijvoorbeeld de orderadministratie);

- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;

- (Direct) marketing doeleinden (bij klanten)

- Verkoop van producten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht (verkoop van onze producten aan de klant, inkoop van producten bij leveranciers);

Bij marketing doeleinden: toestemming van de klant; Of

Bij marketing doeleinden: Fotocursus voor iedereen heeft een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om voor een succesvolle bedrijfsvoering en het juist bedienen van onze klanten een gepersonaliseerde aanbieding te kunnen doen, waarvoor de aankoopgegevens van de klant worden gebruikt.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fotocursus voor iedereen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;

Tussenvoegsel;

Achternaam;

(Zakelijk) Telefoonnummer;

(Zakelijk) E-mailadres;

Geslacht;

Adres gegevens

Bankgegevens

Voor marketing doeleinden kunnen eveneens worden verwerkt:

Aankoopgegevens;

Surfgedrag;

Overige persoonsinformatie die de klant heeft gedeeld en waarvoor toestemming is gegevens voor verwerking voor marketing doeleinden;

Uw persoonsgegevens worden door Fotocursus voor iedereen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- In ieder geval gedurende de looptijd van de overeenkomst;

- Daarna eventueel alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst.

- Bij verwerking voor marketing doeleinden: zolang de toestemming is verleend.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief (E-zine BULB) abonnees worden door Fotocursus voor iedereen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor de verwerking is:

Toestemming van de klant;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fotocursus voor iedereen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;

Tussenvoegsel;

Achternaam;

E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Fotocursus voor iedereen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men aangemeld is voor E-Zine BULB of gebruik maakt van de online lesmogelijkheid op lessen.fotocursusvooriedereen.nl.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Het verzorgen van de internetomgeving voor de website;

Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

Ook kunnen gegevens worden gedeeld met andere ondernemingen binnen het concern van Fotocursus voor iedereen voor (ondersteuning bij) het uitvoeren van de overeenkomst en/of voor marketingdoeleinden.

Wij geven daarnaast geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Fotocursus voor iedereen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Fotocursus voor iedereen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies

Om het gebruik van onze websites (lessen.fotocursusvooriedereen.nl, fotocursusvooriedereen.nl, PM-fotografie.nl, Capelle-fotografeert.nl, Ladiesoflight.nl) in kaart te brengen en te analyseren, maken wij gebruik van Google Analytics. De cookies maken dat wij kunnen zien hoe vaak de website wordt bezocht en welke pagina´s van de website worden bekeken. Voor informatie over de functionaliteit van en gegevensverwerking verwijzen wij u naar Privacy statement van Google. De informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt gebruikt om de website te optimaliseren. De verzamelde informatie wordt niet gebruikt om u te identificeren.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan a.u.b. contact met ons op!

Contactgegevens

Fotocursus voor iedereen (onderdeel van Petra Muilenburg Fotografie)

Brahmsstraat 123

2901JE Capelle aan den IJssel

Tel. 010 -220 34 65

info@pm-fotografie.nl

Geregistreerd onder KVK nummer 24359714

BTW nummer NL001618445B73